มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๒๐ การสำรวมจากการดื่ม
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)