มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๑๙ การงดเว้นจากบาป
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)