มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๑๗ การสงเคราะห์ญาติ
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)