มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๑๖ การประพฤติธรรม
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)