มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)