มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๑๒ การสงเคราะห์บุตร
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)