มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๑๑ การบำรุงบิดามารดา
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)