มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๐การตั้งตนถูกทาง
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)