มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๐๔ การอยู่ในประเทศสมควร
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)