หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
อุดมมงคล ๓๘ ประการ
บรรยายโดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวัณโณ)
ข้อที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
อารัมภบท
การไม่คบคนพาล
การคบบัณฑิต
การบูชาผู้ควรบูชา
การอยู่ในประเทศสมควร
การได้สั่งสมบุญ
การตั้งตนถูกทาง
การคงแก่เรียน
การมีศิลปะ
การมีวินัย
๑๐ วาจาสุภาษิต
๑๑ การบำรุงบิดามารดา
๑๒ การสงเคราะห์บุตร
๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา
๑๔ การงานไม่คั่งค้าง
๑๕ การบำเพ็ญทาน
๑๖ การประพฤติธรรม
๑๗ การสงเคราะห์ญาติ
๑๘ การงานไม่มีโทษ
๑๙ การงดเว้นจากบาป
๒๐ การสำรวมจากการดื่ม
๒๑ ความไม่ประมาทในธรรม
๒๒ ความเคารพ
๒๓ ความถ่อมตน
๒๔ ความสันโดษ
๒๕ ความกตัญญู
๒๖ การฟังธรรมตามกาล
๒๗ ความอดทน
๒๘ ความเป็นผู้ว่าง่าย
๒๙ การเห็นสมณะ
๓๐ การสนทนาธรรม
๓๑ การบำเพ็ญตบะ
๓๒ การประพฤติพรหมจรรย์
๓๓ การเห็นอริยสัจ
๓๔ การทำพระนิพพานให้แจ้ง
๓๕ จิตที่ไม่หวั่นไหว
๓๖ จิตที่ไม่เศร้าโศก
๓๗ จิตที่ปราศจากธุลี
๓๘ จิตเกษม
ไฟล์ขนาด ๑๒๘ kbps.
การดาวน์โหลด
คลิกเมาท์ขวาที่ แล้วจะมีแถบเมนูขึ้นมาให้คลิกตรงคำว่า Save Target As...นะครับ
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th